+420 737 129 376          info@kocici-strom.eu       www.kocici-strom.eu

Pravidla RHR Concepts B.V. Online Store
I. Obecná ustanovení
Tyto předpisy specifikují obecné podmínky, způsob poskytování služeb elektronickými prostředky a prodej prováděný prostřednictvím RHR Concepts B.V. Online Store. Obchod provozuje Remco Reindhoudt, podnikající pod společností RHR Concepts B.V zapsaný v Registru podnikatelů KVK vedeném ministerstvem hospodářství Kasteeldreef 28 5151RS Drunen Nizozemsko, NIP NL814830420B01 REGON KVK 16064495 (dále jen Prodávající).
Kontakt s prodávajícím je prostřednictvím e-mailové adresy: milosz.rhrquality@gmail.com
Tato nařízení jsou nepřetržitě k dispozici na webové stránce www.kocici-strom.eu způsobem, který umožňuje její získávání, reprodukci a zaznamenávání jejího obsahu tiskem nebo uložením na nosiči kdykoli.
Prodávající informuje, že využívání služeb poskytovaných elektronicky může být spojeno s hrozbou ze strany každého uživatele internetu, spočívající v možnosti zavedení škodlivého softwaru do systému ICT zákazníka a získání a úpravy jeho údajů neoprávněnými osobami. Aby se předešlo výše uvedenému ohrožení, měl by zákazník použít vhodná technická opatření, která minimalizují jejich výskyt, zejména antivirové programy a firewally.
II. definice
Pojmy použité v nařízeních znamenají:
Pracovní dny - jsou to dny od pondělí do pátku, kromě svátků;
Zákazník - fyzická osoba, která má plnou právní způsobilost, fyzická osoba vykonávající obchodní činnost, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, jejíž zvláštní ustanovení udělují právní způsobilost, která zadává objednávky v internetovém obchodě nebo využívá jiné služby dostupné v Internetový obchod;
Občanský zákoník - zákon ze dne 23. dubna 1964 (zákon č. 16, bod 93, ve znění pozdějších předpisů);
Účet - část internetového obchodu přiřazená danému zákazníkovi, s pomocí které může zákazník provádět specifické činnosti v internetovém obchodě;
Spotřebitel - zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu umění. 22 [1] občanského zákoníku;
Podnikatel - zákazník, který je podnikatelem ve smyslu umění. 43 [1] občanského zákoníku;
Předpisy - tento dokument;
Zboží - produkt uvedený v internetovém obchodě, jehož popis je k dispozici pro každý z prezentovaných produktů;
Kupní smlouva - smlouva o prodeji Zboží ve smyslu občanského zákoníku uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem;
Služby - služby poskytované prodejcem zákazníkům elektronicky ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (zákon č. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů);
Zákon o právech spotřebitelů - zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (zákon č. 2014, č. 827);
Zákon o poskytování elektronických služeb - zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (zákon č. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů);
Objednávka - Prohlášení zákazníka o záměru, zaměřené přímo na uzavření kupní smlouvy, zejména s uvedením typu a čísla Zboží.
III. Pravidla pro používání internetového obchodu
Používání internetového obchodu je možné za předpokladu, že systém ICT používaný zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:
počítač nebo mobilní zařízení s přístupem na internet,
přístup k elektronické poště,
Internetový prohlížeč Internet Explorer verze 11 nebo novější, Firefox verze 28.0 nebo novější, Chrome verze 32 nebo novější, Opera verze 12.17 nebo novější, Safari verze 1.1. nebo novější
povolit cookies a Javascript ve webovém prohlížeči.
Používáním internetového obchodu se rozumí jakýkoli úkon zákazníka, který vede k seznámení s obsahem obsaženým v obchodě.
Zákazník je povinen zejména:
neposkytovat ani nepřenášet obsah zakázaný zákonem, např. obsah, který propaguje násilí, urážlivý nebo porušující osobní práva a jiná práva třetích stran,
používat internetový obchod způsobem, který nenarušuje jeho fungování, zejména prostřednictvím používání specifického softwaru nebo zařízení,
nepřijímání akcí, jako je odesílání nebo zveřejňování nevyžádaných obchodních informací (spam) v rámci internetového obchodu,
používat internetový obchod způsobem, který není nepohodlný pro ostatní zákazníky a prodávající,
používat jakýkoli obsah zveřejněný jako součást internetového obchodu pouze pro osobní použití,
používat internetový obchod způsobem, který je v souladu s ustanoveními platných právních předpisů na území Polské republiky, ustanoveními nařízení a obecnými zásadami používání internetu.
IV. Služby
Prodávající umožňuje používání bezplatných služeb prostřednictvím internetového obchodu, které poskytuje prodávající 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Služba vedení účtu v internetovém obchodě je k dispozici po registraci. Registrace probíhá vyplněním a přijetím registračního formuláře poskytnutého na jednom z webových stránek internetového obchodu. Smlouva o poskytování služby vedení účtu v internetovém obchodě se uzavírá na dobu neurčitou a končí, jakmile zákazník odešle žádost o smazání účtu nebo tlačítkem „Smazat účet“.
Zákazník může od prodávajícího obdržet obchodní informace ve formě zpráv zaslaných na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem (služba Newsletter). Chcete-li to provést, zadejte platnou e-mailovou adresu nebo aktivujte příslušné pole v registračním formuláři nebo objednávkovém formuláři. Zákazník může kdykoli odvolat svůj souhlas s zasíláním obchodních informací. Smlouva o poskytování služby Newsletter se uzavírá na dobu neurčitou a končí, když Zákazník odešle žádost o odstranění své e-mailové adresy z předplatného Newsletteru nebo se odhlásí pomocí odkazu obsaženého v obsahu zprávy zaslané v rámci služby Newsletter.
Zákazník má možnost zveřejňovat individuální a subjektivní výkazy týkající se internetového obchodu k dobru nebo průběhu transakce. Přidáním prohlášení prohlašuje zákazník, že má všechna práva k tomuto obsahu, zejména autorská práva, související práva a práva průmyslového vlastnictví. Smlouva o poskytování služeb spočívající v zveřejňování recenzí zboží v internetovém obchodě se uzavírá na dobu určitou a končí přidáním stanoviska.
Prohlášení by měla být upravována transparentním a srozumitelným způsobem a nesmí porušovat platné právo, včetně práv třetích osob - zejména nesmí být hanlivá, porušovat osobní práva nebo představovat akt nekalé soutěže. Publikovaná prohlášení jsou šířena na webových stránkách internetového obchodu.
Zákazník zasláním prohlášení souhlasí s tím, že toto prohlášení bude volně využíváno a bude zveřejněno Prodávajícím, jakož i s vývojem děl ve smyslu zákona o autorských právech a právech s ním souvisejících (Úř. Věst. Č. 24 bod 83 z roku 1994).
Prodávající má právo organizovat příležitostné soutěže a propagační akce, jejichž podmínky budou vždy uvedeny na webových stránkách Obchodu. Propagace v internetovém obchodě nelze kombinovat, pokud předpisy dané propagace nestanoví jinak.
V případě, že zákazník poruší ustanovení těchto předpisů, může prodávající po předchozí neúspěšné výzvě k zastavení nebo odstranění porušení s přiměřenou lhůtou ukončit smlouvu o poskytování služeb se 14denní výpovědní lhůtou.
V. Postup při uzavírání kupní smlouvy
Informace o Zboží uvedené na webových stránkách Obchodu, zejména jejich popis, technické a funkční parametry a ceny, jsou výzvou k uzavření Smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku.
Veškeré zboží dostupné v internetovém obchodě je zcela nové, bez fyzických a právních vad a bylo legálně uvedeno na polský trh.
Podmínkou zadání objednávky je aktivní e-mailový účet.
Pokud je objednávka zadána prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na webových stránkách internetového obchodu, je objednávka zadána zákazníkem v elektronické podobě u prodávajícího a představuje nabídku k uzavření smlouvy o prodeji zboží, která je předmětem objednávky. Nabídka podaná v elektronické podobě je pro zákazníka závazná, pokud prodávající zašle potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem, která představuje prohlášení prodávajícího o přijetí nabídky zákazníka a kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí zákazníkem.
Kupní smlouva je uzavřena v polském jazyce v souladu s předpisy.
V. Postup při uzavírání kupní smlouvy
Informace o Zboží uvedené na webových stránkách Obchodu, zejména jejich popis, technické a funkční parametry a ceny, jsou výzvou k uzavření Smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku.
Veškeré zboží dostupné v internetovém obchodě je zcela nové, bez fyzických a právních vad a bylo legálně uvedeno na polský trh.
Podmínkou zadání objednávky je aktivní e-mailový účet.
Pokud je objednávka zadána prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na webových stránkách internetového obchodu, je objednávka zadána zákazníkem v elektronické podobě u prodávajícího a představuje nabídku k uzavření smlouvy o prodeji zboží, která je předmětem objednávky. Nabídka podaná v elektronické podobě je pro zákazníka závazná, pokud prodávající zašle potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem, která představuje prohlášení prodávajícího o přijetí nabídky zákazníka a kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí zákazníkem.
Kupní smlouva je uzavřena v polském jazyce v souladu s předpisy.
VI. Zásobování
Dodání Zboží není omezeno na území Polské republiky a je prováděno na adresu uvedenou Zákazníkem při zadávání Objednávky.
Dodání Zboží probíhá prostřednictvím kurýrní společnosti.
Prodávající na webových stránkách obchodu v popisu zboží informuje zákazníka o počtu pracovních dnů potřebných k dokončení objednávky a jejím dodání, jakož i o výši poplatků za dodání zboží.
Datum doručení a provedení objednávky se počítá v pracovních dnech v souladu s bodem VII bod 2.
Prodávající v souladu s vůlí zákazníka poskytne dodané zboží potvrzení nebo fakturu s DPH.
Pokud se u Zboží, na které se vztahuje objednávka, počítá s odlišným prováděcím obdobím, platí nejdelší z uvedených období pro celou objednávku.
VII. Ceny a způsoby platby
Ceny Zboží jsou uvedeny v polských zlotých a obsahují všechny složky, včetně DPH, cel a jiných poplatků.
Zákazník si může vybrat následující způsoby platby:
bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího (v tomto případě bude realizace objednávky zahájena poté, co prodávající zašle zákazníkovi potvrzení o přijetí objednávky a zásilka bude provedena ihned po přijetí peněžních prostředků na bankovní účet prodávajícího a dokončení objednávky);
dobírka, platba dodavatelem při dodávce (v tomto případě realizace Objednávky a její odeslání začnou poté, co Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení přijetí objednávky a dokončení objednávky);
elektronická platba (v tomto případě bude realizace Objednávky zahájena poté, co Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení objednávky a poté, co Prodávající obdrží od systému zúčtovacího agenta informace o platbě provedené Zákazníkem a odeslání bude provedeno ihned po dokončení Objednávky).
Prodávající na webových stránkách Obchodu informuje Zákazníka o datu, ve kterém je povinen provést platbu za Objednávku. V případě, že Zákazník nezaplatí ve lhůtě uvedené v předchozí větě, může Prodávající po předchozí neúspěšné žádosti o platbu s přiměřenou lhůtou odstoupit od Smlouvy podle čl. 491 občanského zákoníku.
VIII. Právo na odstoupení od dohody
Zákazník, který je spotřebitelem, může odstoupit od smlouvy bez udání důvodu předložením příslušného prohlášení do 14 dnů. K dodržení této lhůty stačí zaslat prohlášení před vypršením platnosti.
Zákazník může formulovat prohlášení sám, nebo použít vzorové prohlášení o odstoupení od smlouvy, která je přílohou 1 Pravidel.
14denní lhůta se počítá ode dne, kdy bylo Zboží dodáno, nebo v případě Smlouvy o poskytování Služeb ode dne jeho uzavření.
Prodávající po obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy spotřebitelem zašle na jeho e-mailovou adresu potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy.
Právo na odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele je vyloučeno v případě:
poskytování služeb, pokud prodávající provedl službu v plném rozsahu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením služby informován o tom, že po splnění služby prodávajícím ztratí právo odstoupit od smlouvy;
Dohody, v nichž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž Prodávající nemá kontrolu, a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
Smlouva, ve které je předmětem služby nepřefabrikované zboží, vyrobené podle specifikace zákazníka nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
Smlouva, ve které je předmětem služby Zboží, které se rychle zhoršuje nebo má krátkou trvanlivost;
Smlouva, ve které je předmětem služby Zboží dodané v zapečetěném balení, které nelze po otevření otevřít z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání;
Smlouva, ve které jsou předmětem služby Produkty, které jsou po dodání neoddělitelně spojeny s jinými věcmi po dodání;
Smlouva, ve které jsou předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy a jejíž dodávka může být uskutečněna až po 30 dnech a jejíž hodnota závisí na výkyvech na trhu, nad nimiž Prodávající nemá kontrolu;
Smlouva, ve které spotřebitel výslovně požadoval, aby ho prodávající navštívil za účelem okamžité opravy nebo údržby; poskytuje-li Prodávající jiné služby než ty, které požaduje Spotřebitel, nebo poskytuje Zboží jiné než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, má Spotřebitel právo odstoupit od Smlouvy, pokud jde o doplňkové služby nebo Zboží;
Smlouva, ve které jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud byl balíček otevřen po dodání; doručování novin, časopisů nebo časopisů, s výjimkou předplatných smluv;
Smlouva uzavřená ve veřejné dražbě;
Dohody o poskytování ubytovacích služeb jiných než pro obytné účely, přeprava zboží, pronájem automobilů, stravování, služby týkající se volnočasových, zábavních, sportovních nebo kulturních akcí, pokud smlouva uvádí den nebo dobu poskytování služeb;
Smlouvy o dodávce digitálního obsahu, které nejsou uloženy na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co jej prodávající informoval o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.
V případě odstoupení od smlouvy na dálku se smlouva považuje za neplatnou. To, co strany poskytly, bude vráceno beze změny, ledaže by byla nutná změna k určení povahy, vlastností a funkčnosti Zboží. Návrat by se měl uskutečnit okamžitě, nejpozději do 14 dnů. Zakoupené Zboží by mělo být vráceno na adresu Prodávajícího.
Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli veškeré platby, které provedl, včetně nákladů na dodání zboží. Prodávající vrátí platbu pomocí stejného způsobu platby, jaký používá spotřebitel, ledaže by spotřebitel souhlasil s jiným způsobem vrácení a tento způsob nebude pro spotřebitele závazný za každou cenu. Prodávající může zadržet vrácení plateb obdržených od zákazníka až do obdržení zboží zpět nebo do doručení dokladu o zaslání zpět zákazníkovi, v závislosti na tom, která událost nastane dříve, pokud prodávající nenabídl převzetí zboží od zákazníka.
Pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob dodání zboží než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený prodávajícím, není prodávající povinen uhradit dodatečné náklady, které spotřebiteli vzniknou.
Zákazník nese pouze přímé náklady na vrácení zboží, ledaže by prodávající souhlasil s tím, že tyto náklady ponese.
IX. Reklamace zboží v rámci záruky
Prodávající se zavazuje dodat Zboží bez vad.
Prodávající odpovídá zákazníkovi, který je spotřebitelem v rámci záruky za vady zásad uvedených v čl. 556 - 576 občanského zákoníku. Záruka je vyloučena pro klienty, kteří jsou podnikateli.
Stížnosti vyplývající z porušení práv zákazníka zaručených zákonem nebo na základě těchto předpisů, RHR Concepts B.V Kasteeldreef 28, 5151 RS Drunen Nizozemsko nebo e-mailem na adresu milosz.rhrquality@gmail.com
Za účelem posouzení reklamace by měl zákazník zaslat nebo doručit reklamované zboží, pokud možno připojením dokladu o koupi. Zboží by mělo být dodáno nebo odesláno na adresu uvedenou v bodě 3.
Prodávající se zavazuje zvážit každou stížnost do 14 dnů.
V případě nedostatků ve stížnosti bude prodávající vyzvat zákazníka, aby jej podle potřeby okamžitě, nejpozději však do 7 dnů ode dne přijetí hovoru ze strany zákazníka, doplnil.
X. Stížnosti týkající se poskytování elektronických služeb
Zákazník může podat prodávajícímu stížnost v souvislosti s fungováním obchodu a používáním služeb. Reklamace lze podávat písemně na následující adresu :, RHR Concepts B.V Kasteeldreef 28, 5151RS Drunen Nizozemsko nebo e-mailem na adresu milosz.rhrquality@gmail.com
V reklamaci by měl zákazník uvést své jméno, korespondenční adresu, typ a popis problému.
Prodávající se zavazuje zvážit každou stížnost do 14 dnů, a pokud to nebylo možné, informovat zákazníka v této lhůtě, kdy bude stížnost posouzena. V případě nedostatků reklamace prodávající vyzve zákazníka, aby jej dokončil v nezbytném rozsahu do 7 dnů ode dne přijetí hovoru zákazníkem.
XI. záruky
Zboží může mít záruku výrobce.
V případě Zboží, na které se záruka vztahuje, jsou informace o existenci a obsahu záruky a době, kdy byla poskytnuta, vždy uvedeny v popisu zboží na webových stránkách Obchodu.
XII. Metody mimosoudního vyřizování stížností a metody nápravy
Zákazník, který je spotřebitelem, má mimo jiné následující možnosti využití metod mimosoudního vyřizování stížností a nápravy:
je oprávněn se obrátit na stálý smírčí spotřebitelský soud působící u obchodní inspekce se žádostí o urovnání sporu vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy;
je oprávněn požádat provinčního inspektora obchodní inspekce o zahájení mediačního řízení o smírném urovnání sporu mezi zákazníkem a prodávajícím;
může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi Zákazníkem a Prodávajícím, a to také za použití bezplatné pomoci poviatského (městského) veřejného ochránce práv nebo sociální organizace, jejíž statutární úkoly zahrnují ochranu spotřebitele (včetně Spotřebitelské federace, Asociace polských spotřebitelů). Poradenství poskytuje Spotřebitelská federace na bezplatné telefonní lince 800 007 707 a Asociace polských spotřebitelů na e-mailové adrese@dlakonsumentow.pl;
podejte stížnost prostřednictvím online platformy EU pro online řešení sporů, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
XIII. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje poskytnuté Zákazníky jsou shromažďovány a zpracovávány Prodávajícím v souladu s platnými zákony a v souladu s Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou přílohou 2 Pravidel.
XIV. Závěrečná ustanovení
Všechna práva na internetový obchod, včetně vlastnických autorských práv, práv duševního vlastnictví k jeho názvu, internetové doméně, webových stránek internetového obchodu, jakož i na formuláře a loga patří prodávajícímu a jejich použití se může uskutečnit pouze specifickým způsobem a v souladu s Předpisy.
Řešení veškerých sporů vzniklých mezi prodávajícím a zákazníkem, který je spotřebitelem, bude předloženo příslušným soudům v souladu s ustanoveními příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
Řešení veškerých sporů vzniklých mezi prodávajícím a zákazníkem, který je podnikatelem, podléhá soudu příslušnému pro sídlo prodávajícího.
Ve věcech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí ustanovení občanského zákoníku, ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb, zákona o právech spotřebitele a další příslušná ustanovení polského práva.
Každý zákazník bude informován o jakýchkoli změnách těchto předpisů prostřednictvím informací na hlavní stránce internetového obchodu, které obsahují seznam změn a datum jejich vstupu v platnost. Zákazníci, kteří mají účet, budou dodatečně informováni o změnách spolu s jejich shrnutím na e-mailovou adresu, kterou uvedli. Datum vstupu změn v platnost nebude kratší než 14 dnů ode dne jejich oznámení. V případě, že zákazník, který má zákaznický účet, neakceptuje nový obsah Pravidel, je povinen tuto skutečnost oznámit Prodávajícímu do 14 dnů ode dne oznámení změny